Regulamin 2020

REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ” – 2020
1. Nazwą „Parada Gazdowska” określany jest cykl imprez obejmujących oceniane przez jury
przejazdy paradne zaprzęgów konnych oraz przejazdy na czas w dyscyplinach kumoterki, skiring i
ski-skiring. Podczas przejazdów paradnych oceniane są konie (dobór, utrzymanie, ułożenie,
kondycja, rasa); uprząż; sanie lub kumoterki (styl, rodzaj, wykonanie) oraz powożący (ubiór,
postawa, sposób powożenia)
2. W imprezie może brać udział uczestnik, który zapisze się na listę startową do danej konkurencji,
podając imię i nazwisko swoje oraz współuczestnika, a także imię konia. Każdy koń otrzyma numer
startowy, który będzie ważny w kumoterkach, skiringu i ski-skiringu we wszystkich imprezach (Biały
Dunajec, Szaflary, Ludźmierz, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Zakopane). W razie utraty
numeru startowego należy skontaktować się z koordynatorem Parady Gazdowskiej lub z Biurem
Organizatora w czasie Parady. Do przejazdów paradnych odrębne zestawy numerów będzie
przyznawał każdorazowo Organizator danej imprezy.
3. Zapisów na listę startową można dokonać u koordynatora zawodów (mailowo lub telefonicznie)
oraz na miejscu imprezy na godzinę przed rozpoczęciem.
4. Małoletni oraz młodzież do 18 roku mogą brać udział jedynie w przejeździe paradnym w „Paradzie
Gazdowskiej”. Dopuszcza się również poza konkursem po zakończeniu wszystkich przejazdów
zaliczanych do punktacji przejazd uczestników w wieku 14 -18 lat w kategorii ski-skiring i/lub
kumoterek. Wymagane jest pisemne zezwolenie podpisane przez obojga rodziców oraz
ubezpieczenie OC.
5. Kumoska może startować z chwilą ukończenia 18 roku życia.
6. Uczestnicy winni mieć przy sobie Dowód Osobisty.
7. Każdy powożący uczestnik biorący udział w: paradach, kumoterkach, skiringu lub skiskiringu
musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.
8. Jeden zespół może startować w czasie jednej imprezy w trzech konkurencjach w dowolnej
kolejności. Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub powożącym.
9. Uczestnicy: jeźdźcy, narciarze, powożący i kumoski, obowiązani są startować tylko w strojach
góralskich. Ze względu na dbałość o tradycję, uczestnicy bez stroju góralskiego nie będą
dopuszczeni do imprezy, dopuszczane są stroje innych regionów dla uczestników spoza Podhala.
Obowiązują tradycyjne kumoterki drewniane. Kumoterki metalowe nie zostaną dopuszczone.
10. Uczestnikowi w czasie jazdy wolno w ograniczonym zakresie używać bata i palcatu, jednak
batem tym może operować tylko osoba prowadząca konia lub zaprzęg, a nie osoba towarzysząca.
Nadużywanie bata/palcata może skutkować dyskwalifikacją.
11. W przypadku doprowadzenia konia na start, osoba towarzysząca nie może posiadać przy sobie
bata, jak też go używać. Za nadmierne używanie bata będzie publiczna nagana lub niedopuszczenie
uczestnika do kolejnej imprezy. Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje
dyskwalifikacje. Po dyskwalifikacji uczestnik nie ma powtórnego startu.
12. Poprawnego przejazdu wyznaczoną trasą będą pilnować sędziowie – nieprawidłowy przebieg
tzw. „wyłamanie”, będą sygnalizować czerwoną chorągiewką.
13. Start odbywa się z pozycji stój, tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie
przednimi nogami miedzy pierwszą a drugą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał
sędziego uczestnik dostaje prawo do startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej
niż 120 sekund. Pole startowe (między pierwszą a drugą linią) ma długość 5m.
14. Trzykrotne nieposłuszeństwo przy starcie powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji.
15. Do uczestnictwa w imprezie kategorycznie nie będą dopuszczone osoby, których stan wskazuje
na spożycie alkoholu.
16. Dla dobra zawodników oraz ze względu na wysoką rangę imprezy kulturalnej „Parada
Gazdowska” powinien być wprowadzony elektroniczny pomiar czasu
17. W kumoterkach startuje kumoter z kumoską (przebierańcy nie będą klasyfikowani).
18. Uczestnik może wnosić pisemny protest do Komisji Sędziowskiej przed rozdaniem nagród
(wpłata 50 zł).
19. Za prawidłowe przeprowadzenie imprezy odpowiedzialny jest Sędzia Główny.
*Wykaz imprez w poszczególnych miejscowościach wraz z osobą odpowiedzialną:
19 stycznia 2020 – Poronin
GCIiP, Beata Bobak, tel. 18 20 742 98, 603 335 665, [email protected]
26 stycznia 2020 – Szaflary
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, dyr. Iwona Gal, tel.18 27 547 23, [email protected]
koordynator Parady Gazdowskiej 2020
2 luty 2020 – Ludźmierz
Związek Podhalan Oddział Ludźmierz, Szymon Szczęch, tel. 664 823 468,
[email protected], [email protected]
9 luty 2020 – Bukowina Tatrzańska
BCK, dyr. Bartłomiej Koszarek, tel. 721 007 221, [email protected]
16 luty 2020 – Kościelisko
Urząd Gminy Kościelisko, Anna Fidermak, tel. 18 20 79 100 wew. 32,
[email protected] oraz GOKR Kościelisko, dyr. Małgorzata Karpiel-Bzdyk, tel. 18
20 700 51 [email protected]
23 luty 2020 – Biały Dunajec
GOK, dyr. Bartłomiej Kudasik, tel. 18 20 016 90 lub 605 128 391, [email protected];
Krzysztof Jarosz tel. 660 544 333
1 marca 2020 – Zakopane
Związek Podhalan Oddział Zakopane, Marcin Zubek, tel. 605 252 913
Regulamin Widza Parady Gazdowskiej 2020
1. Widzowie przebywający na terenie odbywającej się imprezy plenerowej Parada Gazdowska
są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Widzowie mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służbowych służb mundurowych
w tym: policji, straży gminnej, strażaków OSP i pracowników firmy ochroniarskiej.
3. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą przebywać
w wyznaczonych strefach, a zarazem przebywać w odległości bezpiecznej z zachowaniem
szczególnej ostrożności.
4. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą zwracać szczególną
uwagę na małoletnie dzieci i przebywające na terenie zwierzęta nieuczestniczące w ocenianych
przejazdach.
5. Zabrania się rzucania, ustawiania, rozsypywania przedmiotów mogących wpłynąć
na bezpieczeństwo uczestników i koni.
6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Organizator ma prawo interweniować siłami służb
mundurowych.
7. Widzowie będący poza wyznaczonym miejscem, przebywają na własną odpowiedzialność.
Nie mają oni prawa do żadnych roszczeń wobec Organizatora, jak również do odszkodowania
w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku

Kumoterki.pl nie są organizatorem imprezy i treść jest formą informacji.
Za wszelkie zmiany nie bierzemy odpowiedzialności

Ważne informacje